Neferidi photo

Βικτώρια Α. Νεφερίδη-Αληπρασίτη


Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου.

Λέγομαι Βικτώρια Α. Νεφερίδη-Αληπρασίτη και είμαι μεταφράστρια ρωσικής γλώσσας προς/από ελληνικά και αγγλικά. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην όμορφη Σεβαστούπολη της πολυεθνικής και πολυγλωσσικής Κριμαίας με αγάπη στην πληθώρα των πολιτισμών και γλωσσών γύρω μου και με έμφυτη τάση προς τη γλωσσολογία, η επιλογή της σχολής μου και της επαγγελματικής μου κατεύθυνσης ήταν σχεδόν δεδομένη.

Είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πτυχίου από το Ταυρικό Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βερνάντσκι της Συμφερούπολης στην ειδικότητα «Φιλόλογος, καθηγήτρια της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας». Το 2007 μετακόμισα μόνιμα στην Ελλάδα και έκτοτε αδιάλειπτα ασχολούμαι με μεταφράσεις ως υπάλληλος και πλέον ως συνεργάτης μεταφραστικών και δικηγορικών γραφείων.                                                         

Είμαι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια όλων αυτών των ετών η στάση μου απέναντι στο επάγγελμα του μεταφραστή δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ένας μεταφραστής δεν πλήττει ποτέ, είναι ενασχόληση που απαιτεί συνεχή διεύρυνση των οριζόντων, κυρίως στην σφαίρα της εξειδίκευσης, προκαλεί σε  μια ακούραστη επιδίωξη ανάπτυξης, ενέχει ατέλειωτες προκλήσεις σχεδόν καθημερινά και οδηγεί σε ασταμάτητη απόκτηση νέας γνώσης και εμβάθυνση της παλιάς. Στην αρχή το απαιτεί το ίδιο το επάγγελμα, στη συνέχεια όμως το να μαθαίνεις συνεχώς νέα πράγματα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής.

Добро пожаловать на мой сайт.

Меня зовут Виктория А. Нефериди-Алипрасити, я переводчик русского языка с/на греческий и английский. Я родилась и выросла в прекрасном Севастополе многонационального и многоязычного Крыма в любви к множеству окружающих меня культур и языков и врожденной склонностью к лингвистике, вследствие чего выбор университета и профессионального направления был почти предрешен.

Мой диплом из Таврического национального университета имени В.И. Вернадского в Симферополе по специальности «Филолог, преподаватель новогреческого и английского языка и литературы» официально признан в Греции. В 2007 году я переехала в Грецию и с тех пор постоянно занимаюсь переводами, ранее в качестве сотрудника переводческих агентств и юридических фирм, а теперь – сотрудничая с ними. Являюсь членом Всегреческой ассоциации переводчиков.
За все эти годы мое отношение к профессии совсем не изменилось. Переводчику никогда не скучно, эта профессия требует постоянного ра

Welcome to my website.

My name is Victoria A. Neferidi-Aliprasiti and I am a Russian language translator to/from Greek and English. Born and raised in the beautiful Sevastopol of multi-ethnic and multilingual Crimea with love for the multitude of cultures and languages around me and an innate tendency to linguistics, therefore, my choice of school and professional direction was almost a foregone conclusion.
My diploma from the V.I. Vernadsky Taurida National University in the specialty “Philologist, teacher of Greek and English language and literature” is officially recognized in Greece. In 2007 I moved to Greece and since then I work as a translator, previously as an employee of translation agencies and law firms, and currently – cooperating with them.

 I am a member of the Panhellenic Association of Translators. 

Throughout all these years my attitude towards the profession has not changed at all. A translator is never bored, it is an occupation that requires constant broadening of horizons, especially in the sphere of specialization, it provokes a tireless pursuit of development, it involves endless challenges almost every day and leads to non-stop acquisition of new knowledge and deepening of the prior one. At first the profession itself demands it, but then constantly learning new things becomes an integral part of life.