ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ

«Βρες μια δουλειά που ν’ αγαπάς και δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψεις ούτε μία μέρα στη ζωή σου» (Κομφούκιος).

Το επάγγελμα του μεταφραστή είναι η δεύτερη μου δουλειά. Μετά την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο εργάστηκα ως καθηγήτρια τα πρώτα χρόνια. Το επάγγελμα είναι ευγενές, αλλά ευτυχισμένη δεν ήμουν. Και τότε η ίδια η ζωή με οδήγησε στη μετάφραση.
Σήμερα, 17 χρόνια μετά, ξέρω ότι η μετάφραση είναι ο επαγγελματικός μου προορισμός, η αγαπημένη μου απασχόληση και η έμπνευσή μου.
Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό.
Η δουλειά μου προϋποθέτει τη συνεχή εκπαίδευση, απόκτηση νέων εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων. Σήμερα μεταφράζω ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αύριο ένα ιατρικό έγγραφο, μεθαύριο μπορεί να είναι μια ιστοσελίδα, τα συστατικά κάποιας κρέμας ή ακόμα και μια ερωτική επιστολή. Σίγουρα δεν κινδυνεύω από άνοια, αφού οι νέοι νευρώνες αναπτύσσονται με ταχύτητα φωτός😊 Η μετάφραση είναι σαν μια άσκηση για τον εγκέφαλο.
Μου ταιριάζει η δουλειά μου γιατί δεν μ’ αρέσει να μιλάω, αλλά αγαπώ να γράφω και απολαμβάνω πολύ το διάβασμα. Μου αρέσει να παρακολουθώ πώς η λέξη χρησιμοποιείται επιδέξια με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, να θαυμάζω τη δύναμή της και τις δυνατότητες της.
Η δουλειά μου μού δίνει ελευθερία. Μπορώ να δουλεύω παντού, όπου υπάρχει Διαδίκτυο και φορητός υπολογιστής: στην παραλία, στο αεροδρόμιο ή ακόμα και στο μαιευτήριο (true story😊).
Δουλεύω μόνη μου. Ναι, έχω απρόβλεπτο ωράριο, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι είμαι το αφεντικό του εαυτού μου, ότι κανείς δεν θα με απογοητεύσει με τις προθεσμίες, μόνο εγώ είμαι υπεύθυνη για την ταχύτητα, την ποιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το απόρρητο όσων μεταφράζω.
Η δουλειά μου με δίδαξε να είμαι οργανωμένη, να προσεγγίζω κάθε έργο με προσοχή και επιμέλεια, για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Βοηθάω τους ανθρώπους να καταργηθεί η απόσταση μεταξύ τους, να καταλάβουν ότι όλοι, ανεξάρτητα από πού προερχόμαστε και ποια γλώσσα μιλάμε, ζούμε στον ίδιο κόσμο. Ως μεταφράστρια, έχω επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και τρόπους σκέψης. Αυτό διευρύνει τους ορίζοντές μου και μου διδάσκει να σκέφτομαι όλες τις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Για μένα, αυτή είναι μια εμπλουτιστική πτυχή που εκτιμώ πραγματικά.
Οι επαγγελματίες γλωσσολόγοι αφιερώνουν χρόνια για να αποκτήσουν τα καλύτερα προσόντα, αλλά η δουλειά απαιτεί ακόμη περισσότερη αφοσίωση και πάθος. Η καταναγκαστική εργασία δεν δίνει ενέργεια για εξέλιξη, ηθική ικανοποίηση και αυτοπραγμάτωση. Ενώ οι ευχαριστημένοι άνθρωποι από τη δουλειά τους προσελκύουν τους ίδιους παθιασμένους ανθρώπους στη ζωή τους – και αυτή η συνέργεια δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας, δημιουργικότητας και ευημερίας.

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни» (Конфуций). Профессия переводчика – вторая специальность, которой я стала заниматься. Я закончила университет, и первые несколько лет работала преподавателем. Профессия – благородная, но счастлива я не была. А потом жизнь сама подвела меня к переводу. Сегодня, 17 лет спустя, я знаю, что перевод – это мое призвание, мое любимое занятие, мое вдохновение. И этому есть множество причин. Моя работа – это постоянное образование, получение нового опыта, знаний и умений. Сегодня я перевожу договор купли-продажи, завтра – медицинский документ, послезавтра это может быть сайт, состав какого-либо крема или даже любовное письмо. Деменция мне точно не грозит, новые нейронные связи строятся постоянно и неизменно😊 Перевод – это как упражнение для мозга. Моя работа подходит мне как личности, по складу которой я очень не люблю разговаривать, но очень люблю писать и получаю огромное наслаждение от чтения. Люблю наблюдать как слово умело используется с максимальной эффективностью, удивляться его силе и неограниченным возможностям. Моя работа дает мне свободу. Переводить я могу везде, где есть интернет и ноутбук: на пляже, в аэропорту и даже в роддоме (true story😊). Я работаю одна. Да, у меня непредсказуемый график, но это также значит, что я сама себе начальник, что меня никто не подведет со сроками, только я ответственна за скорость, качество и в определенных случаях конфиденциальность того, что я перевожу. Моя работа научила меня быть организованной, подходить к своему делу с вниманием и старанием для достижения желаемых результатов. Я помогаю людям стирать дистанцию между ними, осознать, что все мы, независимо от того, откуда мы и на каком языке мы говорим, живем в одном и том же мире. Как переводчик, я сталкиваюсь с разными культурами и способами мышления. Это расширяет кругозор и учит оценивать вещи с разных точек зрения. Для меня это обогащающий аспект, который я очень ценю. Профессиональные лингвисты тратят годы на получение лучших квалификаций, однако, работа требует еще большей самоотверженности и страсти. Рутинная работа не дает энергии для роста, морального удовлетворения и самореализации. А люди, довольные своей работой, привлекают в свою жизнь таких же увлеченных людей – и эта синергия создает атмосферу оптимизма, творчества и благополучия.

WHY I LOVE MY JOB

“Find a job you love and you’ll never have to work a day in your life again” (Confucius). The profession of a translator is my second job. I graduated from university and worked as a teacher for the first few years. The profession is noble, but I was not happy. And then life itself led me to the translation. Today, 17 years later, I know that translation is my true calling, my favorite pastime, my inspiration. And there are many reasons for this. My job is continuous education, gaining new experience, knowledge and skills. Today I translate a purchase and sale agreement, tomorrow a medical document, the day after tomorrow it could be a website, any cream Ingredients, or even a love letter. I’m definitely not in danger of dementia, new neurons are formed in lightning speed 😊 Translation is like an exercise for my brain. My work suits me as a person, since I really do not like to talk, but I love writing and get immense pleasure from reading. I love seeing a word being used to full effect, to admire its power and possibilities. My work gives me freedom. I can translate from anywhere, as long as there is Internet and a laptop: on the beach, at the airport and even at the maternity home (true story😊). I work alone. Yes, I have an unpredictable schedule, but it also means that I am my own boss, that no one will let me down with deadlines, only I am responsible for the speed, quality and, in certain cases, confidentiality of what I translate. My work taught me to be organized, to approach each project with care and diligence in order to achieve the desired results. I assist people to remove distance between them, to understand that we all, no matter where we come from and what language we speak, live in the same world. As a translator, I am exposed to different cultures and ways of thinking. This broadens my horizons and teaches me to think about things from different points of view. For me, this is an enriching aspect that I really appreciate in my job. Professional linguists spend years gaining the best qualifications, however work requires even more dedication and passion. Routine work does not give energy for personal development, moral satisfaction and self-realization. People who are satisfied with their work attract the same passionate people into their lives – and this synergy creates an atmosphere of optimism, creativity and prosperity.

 

Κατηγορίες: Blog

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *