8 Σεπτεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού

«Ο αλφαβητισμός είναι μια γέφυρα από τη δυστυχία στην ελπίδα. Είναι ένα εργαλείο για την καθημερινή ζωή στη σύγχρονη κοινωνία, μια ασπίδα κατά της φτώχειας /…/, πλατφόρμα εκδημοκρατισμού και όχημα για την προώθηση της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας. /…./ Ο αλφαβητισμός είναι ο δρόμος προς την ανθρώπινη πρόοδο, και το μέσο με τη βοήθεια του οποίου κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του». (Κόφι Ανάν)

Εσάς που μπορείτε να διαβάσετε αυτό το κείμενο, σας συγχαίρω, γιατί σήμερα, εν έτει 2022, όταν η ανθρώπινη γνώση είχε προχωρήσει αλματωδώς σε πολλούς τομείς της επιστήμης, σχεδόν 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο είναι αναλφάβητοι, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαβάσουν ούτε την πινακίδα στον δρόμο, πόσο μάλλον να βυθιστούν στον μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας, δεν μπορούν να συμπληρώσουν μια υπεύθυνη δήλωση, δεν μπορούν να χτίσουν καριέρα.

Οι αιτίες είναι πολλές: φτώχεια, πόλεμοι, προσφυγιά, στερεότυπα φυλετικού και κοινωνικού ρατσισμού, προσπάθεια χειραγώγησης συνείδησης των αναλφάβητων. Οι συνέπειες – ακόμα περισσότερες και τραγικές και αδιανόητες για τη σημερινή εποχή, καθώς ο αναλφαβητισμός οδηγεί στις δυσκολίες στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου, στην αδυναμία επαγγελματικής ανάπτυξης, κοινωνικό αποκλεισμό, ανασφάλεια, επικίνδυνες προλήψεις, δεισιδαιμονίες και φανατισμό.

Ο Άγγλος φιλόσοφος του 16ου-17ου αιώνα Φράνσις Μπέικον, μιλώντας για τον αλφαβητισμό, είπε ότι η ανάγνωση σχηματίζει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η συζήτηση την προετοιμάζει και η γραφή την ολοκληρώνει. Εννοείται πως δεν είμαστε όλοι σε θέση να συμβάλουμε στη διάδοση της γνώσης και καταπολέμηση αλφαβητισμού στον πλανήτη, αλλά είναι στα χέρια του καθένα να βεβαιωθεί ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ένας ακόμη εγγράμματος άνθρωπος στον κόσμο. Και το μόνο που απαιτείται είναι η καλλιέργεια του εγγραμματισμού μας, που είναι μια διαδικασία διαρκής και αδιάκοπη, αλλά ευχάριστη και φυσική.

“Literacy is a bridge from misery to hope. It is a tool for daily life in modern society. It is a bulwark against poverty /…/, a platform for democratization, and a vehicle for the promotion of cultural and national identity. /…./ Literacy is the road to human progress and the means through which every man, woman and child can realize his or her full potential”.
(Kofi Annan)

I hasten to congratulate you, who can read this text, because today, in 2022, when human knowledge is increasing at an extraordinary rate, almost 800 million people in the world are illiterate, which means that they can’t even read the road sign, and certainly cannot immerse themselves in the magical world of literature, they can’t fill in a form, they can’t build a career.
There are many reasons for this: poverty, wars, refugeeism, racial and social stereotyping, attempts to manipulate consciousness of the illiterate people. The consequences are even more tragic and unimaginable for today’s time, as illiteracy leads to difficulties in a daily life, poorer career opportunities, social exclusion, insecurity, dangerous prejudices, superstitions and fanaticism.

The 16th-17th-century English philosopher Francis Bacon, speaking about literacy, stated that “Reading maketh a full man, conference a ready man and writing an exact man”. It goes without saying that not all of us are able to contribute to the spread of literacy among the illiterate population of the planet, but it is in our hands to ensure that there will be at least one more literate person in the world. And all that is required is to practice your literacy, which is a continuous and uninterruptible process, but pleasant and natural at the same time.

«Грамотность — это мост от страданий к надежде. Это инструмент для повседневной жизни в современном обществе, «щит» от бедности /…/, платформа для демократизации и средство продвижения культурной и национальной идентичности. /…./ Грамотность – это путь к человеческому прогрессу и средство, с помощью которого каждый мужчина, женщина и ребенок могут полностью реализовать свой потенциал».
(Кофи Аннан)

Спешу поздравить вас, кто может прочитать этот текст, поскольку сегодня, в 2022 году, когда уровень научных знаний во многих областях растет стремительно, почти 800 миллионов человек в мире являются безграмотными, что означает, что они не могут прочитать даже вывеску на улице, не говоря уже о том, чтобы погрузиться в волшебный мир литературы, они не могут написать письмо, не могут построить карьеру.
Причин этому много: бедность, войны, иммиграция, расовая и социальная дискриминация, попытки манипулировать сознанием неграмотных людей. Последствия – еще более трагичны и невообразимы для современной эпохи, так как неграмотность приводит к трудностям в повседневной жизни человека, невозможности его профессионального развития, социальной изоляции, уязвимости, опасным предрассудкам, суевериям и фанатизму.

Английский философ 16-17 веков Френсис Бэкон, рассуждая о грамотности, говорил, что чтение формирует полноценную личность, обсуждение подготавливает ее, а письмо – завершает. Конечно, не все из нас способны способствовать распространению грамотности среди неграмотного населения планеты, но в руках каждого сделать так, чтобы в мире было хотя бы на одного грамотного человека больше. И все, что требуется, – это заниматься своей грамотностью, что является процессом постоянным и непрерывным, но в то же время приятным и естественным.

Κατηγορίες: Blog

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *